Privacy

Privacyverklaring 
Automobielbedrijf Peeten B.V.


Deze privacyverklaring is van toepassing op alle entiteiten die vallen onder Peeten Mobiel B.V., hierna Automobielbedrijf Peeten B.V. 

Automobielbedrijf Peeten B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Automobielbedrijf Peeten B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-    Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
-    Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-    Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-    Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Automobielbedrijf Peeten B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Automobielbedrijf Peeten B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-    Administratieve doeleinde;
-    Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
-    Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-    De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Automobielbedrijf Peeten B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-    Voornaam;
-    Tussenvoegsel;
-    Achternaam;
-    Adres;
-    Postcode en woonplaats;
-    (Zakelijk) Telefoonnummer;
-    (Zakelijk) E-mailadres;
-    Geslacht;
-    Kenteken, chassisnummer en model van een voertuig;
-    Technische gegevens over een voertuig;
-    Onderhoudshistorie van een voertuig;
-    Eigendomshistorie van een voertuig;
-    Andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst. 

Uw persoonsgegevens worden door Automobielbedrijf Peeten B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-    Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Automobielbedrijf Peeten B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-    Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-    Inschrijving voor de nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Automobielbedrijf Peeten B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-    Voornaam;
-    Tussenvoegsel;
-    Achternaam;
-    E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Automobielbedrijf Peeten B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-    Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Automobielbedrijf Peeten B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-    Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-    Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Automobielbedrijf Peeten B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-    Voornaam;
-    Tussenvoegsel;
-    Achternaam;
-    Telefoonnummer;
-    E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Automobielbedrijf Peeten B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-    Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Automobielbedrijf Peeten B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-    Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-    De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Automobielbedrijf Peeten B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-    Voornaam;
-    Tussenvoegsel;
-    Achternaam;
-    Telefoonnummer;
-    E-mailadres;
-    Geboortedatum;
-    Salarisgegevens;
-    Kopie ID;
-    BSN-nummer;
-    Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Automobielbedrijf Peeten B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-    Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van het door u gevraagde product of dienst en worden om die reden uw persoonsgegevens met deze derde gedeeld.  

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Automobielbedrijf Peeten B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-    Alle personen die namens Automobielbedrijf Peeten B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-    We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-    We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
-    Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-    We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
-    Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Links
Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door de u bezochte website automatisch op uw harde schijf wordt opgeslagen. Automobielbedrijf Peeten B.V. maakt gebruik van twee type cookies. Wij gebruiken essentiële cookies voor de volledige functionaliteit van de website. Daarnaast gebruiken we optionele marketing cookies om de bezoekers ervaringen bij te houden en te verbeteren. U kunt desgewenst de marketing cookies via onze cookie bar aan -en uitzetten.

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen
Automobielbedrijf Peeten B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Automobielbedrijf Peeten B.V.
Napoleonsbaan Noord 10b
5991 NV BAARLO
E: administratie@peetenmobiel.nl
 

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

De informatie in deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. Automobielbedrijf Peeten B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie in deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Automobielbedrijf Peeten B.V. of haar toeleveranciers.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Automobielbedrijf Peeten B.V.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Automobielbedrijf Peeten B.V.
Napoleonsbaan Noord 10b
E: administratie@peetenmobiel.nl
T: +31(0)77 – 477 15 90
I: www.peetenmobiel.nl

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Automobielbedrijf Peeten B.V. geen controle heeft. Automobielbedrijf Peeten B.V. draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.